Բարի գալուստ
Լեոյի անվան թիվ 65 ավագ դպրոց

Դպրոցը ստեղծվել է 1951թ-ին և մինչև 1956թ-ը գործել է Երևանի թիվ 32 դպրոցի տարածքում: 
1956թ-ին շահագործման է հանձնվել դպրոցի առաջին մասնաշենքը, իսկ 1967թ-ին 
1960թ. մեծ պատմաբան Լեոյի 100-ամյակի կապակցությամբ դպրոցը անվանակոչվել է նրա անվամբ

Կարդալ ավելին

Բարի գալուստ
Լեոյի անվան թիվ 65 ավագ դպրոց

Դպրոցը ստեղծվել է 1951թ-ին և մինչև 1956թ-ը գործել է Երևանի թիվ 32 դպրոցի տարածքում: 
1956թ-ին շահագործման է հանձնվել դպրոցի առաջին մասնաշենքը, իսկ 1967թ-ին 
1960թ. մեծ պատմաբան Լեոյի 100-ամյակի կապակցությամբ դպրոցը անվանակոչվել է նրա անվամբ

Կարդալ ավելին

ՀՈՍՔԵՐ

Ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքի դասարաններում ուսումնառության գործընթացը կազմակերպվում է հիմնականում ճշգրիտ գիտությունների (ֆիզիկա, մաթեմատիկա) ուսուցման գործնական-կիրառական ուղղվածության հիմքով՝ ըստ չափորոշչային պահանջների: 
Ապահովելով և հիմնավորելով «Ֆիզիկա» և «Մաթեմատիկա» առարկաների յուրացման գործառույթը` զարգանում և ընդլայնվում են սովորողների տրամաբանական մտածողությունը, եզրահանգումներ կատարելու ունակությունը և աշխարհաճանաչողությունը: 
Ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքի շրջանավարտները գլխավորապես ընտրում են ծրագրավորողի, ինժեների, ճարտարապետի, մաթեմատիկոսի, ֆիզիկոսի, շինարարի մասնագիտությունները:

Ավագ դպրոցի կենսաքիմիական հոսքի դասարաններում ուսումնառությունը կազմակերպվում է հիմնականում «Կենսաբանություն» և «Քիմիա» առարկաների չափորոշչահեն գործընթացով, որը հանգեցնում է ուսումնական նյութի յուրացման առավելագույն արդյունքի: 
Այս առարկաների ուսուցման մեթոդների և ձևերի բազմազանությունը ընդլայնում է սովորողների հետաքրքրությունների շրջանակը, որն էլ հնարավորություն է ընձեռում սովորողներին ոչ միայն լիարժեքորեն տիրապետել գիտելիքներին , այլև դրանց հայտորոշիչ գնահատման առումով նախադրյալներ է ստեղծում բուհ ընդունվելու համար: 
Կենսաքիմիական հոսքի աշակերտները հաջողությամբ են հանձնում քննություններ «Կենսաբանություն» և «Քիմիա» առարկաներից և ընդունվում Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան և այլ բժշկական ուսումնական հաստատություններ, ինչպես նաև ԵՊՀ-ի, Խ.Աբովյանի անվան ԵՊՄՀ-ի, քիմիայի և կենսաբանության ֆակուլտետի տարբեր բաժիններ:

Ավագ դպրոցի տնտեսագիտական հոսքի դասարաններում ժամերի մեծ մասը տրվում է «Հայոց լեզու», «Մաթեմատիկա», «Անգլերեն» և «Աշխարհագրություն» առարկաներին: 
Վերոնշյալ առարկաների ուսումնական գործունեության կազմակերպման ուղղությամբ տեղի է ունենում նոր գործընթաց՝ քայլ առ քայլ անցում անձնակողմնորոշիչ կրթության, ինչի պայմաններում սովորողների ներունակ հնարավորությունների, նրանց ստեղծագործական ընդունակությունների դրսևորման և անձնային աճի համար առավել նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում: 
Դրանց բովանդակային, գիտաուսումնական արժեքների բազմակողմանիորեն խորացված և չափորոշչահեն ուսուցումը հնարավորություն կտա սովորողներին ոչ միայն հիմնավոր գիտելիքներ ձեռք բերել այդ առարկաներից, այլև հետագայում դյուրությամբ դրանք կիրառել կյանքում, վստահաբար գործադրել տնտեսագիտության ոլորտում իրենց առջև ծառացած հիմնախնդիրները լուծելիս: Տնտեսագիտական հոսքի շրջանավարտներն ընդունվում են ԵՊՀ, ԵՏՀ , ԵՃՀ բուհեր:

Ավագ դպրոցի լեզվաբանական հոսքի դասարաններում ուսումնառության գործընթացը կազմակերպվում է ` հենվելով հիմնականում լեզուների համակարգված ուսուցման վրա: 
Ավելի շատ ժամեր հատկացվում են «Հայոց լեզու», «Հայ գրականություն», «Ռուսաց լեզու», «Անգլերեն» առարկաներին: 
Հիմք ընդունելով լեզուների իմացությունը` այս հոսքում կրթության բովանդակության մեջ կարևորվում են ոչ միայն գիտելիքները, այլև քննադատական մտածողության հմտությունները, որոնց օգնությամբ սովորողը կարող է ինտեգրվել համաշխարհային հանրությանը և կոնկրետ իրավիճակներում լուծել կոնկրետ խնդիրներ: 
Այս ուսումնական տարում 12-րդ դասարանում, ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի, ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է այնպես, որ հայոց լեզվի առարկայական ծրագրերով նախատեսված ուսումնական թեմաների ուսումնասիրությունն իրականացվում է առաջին կիսամյակում: 2-րդ կիսամյակում ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակը հատկացվում է անհատական և խմբային պարապմունքների միջոցով հայոց լեզվի պետական քննական (ավարտական, միասնական) ուսումնական ամբողջ նյութի կրկնությանը: 
Լեզվաբանական հոսք ավարտողը ուսումը կարող է հեշտությամբ շարունակել Երևանի պետական համալսարանի, Խ.Աբովյանի անվան ԵՊՄՀ-ի, Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ-ի և հումանիտար ուղղվածություն ունեցող այլ բուհերում:

Ավագ դպրոցի պատմաիրավագիտական հոսքի դասարաններում ժամաքանակի մեծ մասը հատկացվում է «Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն», «Հայոց լեզու », « Անգլերեն» և «Հասարակագիտություն» առարկաներին: 
Այս առարկաների՝ չափորոշչային պահանջներին համապատասխանող ուսուցումը՝ տարեթվերի, եզրույթների և հասկացությունների, փաստերի, երևույթների, իրադարձությունների և դրանց պատճառների ու հետևանքների, պատմության ժամանակագրական հաջորդականության իմացությունը, լայն հնարավորություն են ընձեռում ավագ դպրոցի սովորողներին՝ մեր երկրի ապագա քաղաքացիներին, ունենալ քննադատական մտածողություն և վերլուծական կարողություն: 
Նրանք հեշտությամբ են ընկալում և մտապահում աշխարհաքաղաքական զարգացումները, պատմական իրադարձությունները,առաջ քաշում սկզբունքային հարցեր և արտահայտում սեփական կարծիքը: 
Իսկ մարդկային հասարակության պատմության արժեքների իմացությունը և անհատի ճիշտ դիրքորոշումը խիստ կարևոր են քաղաքացիական հասարակության պահանջներին համապատասխան անձի ձևավորման համար: Պատմաիրավագիտական հոսքի շրջանավարտներն ընտրում են պատմաբանի, իրավաբանի, իրավագետի, արվեստաբանի, դիվանագետի, քաղաքագետի մասնագիտություններ:

ԴՊՐՈՑԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դպրոցի հիմնադրման օրվանից մինչև 1987թ-ը տնօրենն է եղել Հովսեփ Գառնիկյանը: 1987-1995թթ-ին՝ Աշոտ Մնացականյանը: 1996- 2015թթ-ին՝ Նորայր Խրիմյանը: 2015թ-ից դպրոցը ղեկավարում է Ռաֆայել Բարսեղյանը։ Դպրոցն ունի 150 տեղով հանդիսությունների սրահ, սպորտային դահլիճ, գրադարան, ինտերնետ–համակարգչային կենտրոններ, ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության լաբորատորիաներ ․․․

Կարդալ ավելին

Պատկերասրահ